Algemene Voorwaarden van Intro Vloerencentrum, gevestigd te Kerkrade,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ZuidLimburg.

1. TOEPASSELIJKHEID.
Alle overeenkomsten van koop of verkoop, van aanneming en uitvoering van werk, reparatie of onderhoud,
of van enige andere aard ook, door of met ons bedrijf, hierna aan te duiden als Intro Vloerencentrum,
zonder dan hieruit op enigerlei wijze een hoofdelijke aansprakelijkheid of op andere wijze medeverbonden
zijn mag worden afgeleid, gesloten, worden uitsluitend beheerst door de hierna volgende Algemene
Voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk door Intro Vloerencentrum worden
bevestigd en geldt slechts voor dat ene geval. Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden
zijn niet bindend, tenzij Intro Vloerencentrum ze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon
heeft bevestigd.
2. AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; aanbiedingen, aangehechte of bijgevoegde documentatie zijn van
louter informatieve aard zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid. Als monsters door de
opdrachtgever of door Intro Vloerencentrum worden verstrekt, dan wel daar naar wordt verwezen, dienen
deze monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn niet bepalend voor de te leveren
samenstelling en/of kwaliteit. Genoemde prijzen zijn te allen tijde nettoprijzen, tenzij anders vermeld. Een
overeenkomst komt eerst tot stand wanneer de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging
van Intro Vloerencentrum retour is ontvangen. De gehele overeenkomst wordt geacht in die bevestiging te
zijn neergelegd, eenzijdige aanvullingen en/of wijzigingen door de opdrachtgever hebben geen enkele
kracht, tenzij deze door Intro Vloerencentrum bevoegdelijk zijn tegen bevestigd. Door ondertekening van
de schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van
Intro Vloerencentrum.
3. UITVOERING DER OVEREENKOMST.
1. Leveringen van bij Intro Vloerencentrum gekochte producten geschiedt steeds af magazijn
te Kerkrade, alwaar de koper wordt geacht de goederen voor zijn rekening en risico over te nemen met
dien verstande dat Intro Vloerencentrum bereid is het risico van beschadigingen tijdens het transport van
de gekochte producten te dragen, als Intro Vloerencentrum opdracht gaf tot het vervoer. Zodanige
aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de gekochte producten.
2. Het aanbrengen door Intro Vloerencentrum van de door haar geleverde producten welke door haar of
door derden zijn gefabriceerd alsmede werkzaamheden van reparatie en/of onderhoud met producten
afkomstig van Intro Vloerencentrum of van derden, omvatten nimmer meer dan de in de schriftelijke
bevestiging omschreven werkzaamheden. De afnemer verplicht zich: ba. Voor zover nodig over overheidsvergunningen
te beschikken. bb. Ervoor zorg te dragen dat Intro Vloerencentrum terstond met haar werkzaamheden
op afgesproken tijd en uur kan beginnen.
3. Eventuele wijzigingen in reeds vastgestelde uitvoeringsdata en/of uren minimaal 7 dagen van tevoren
aan Intro Vloerencentrum voor te stellen. Hierna kunnen in onderling overleg nieuwe data en/of uren
worden vastgesteld. Bij niet tijdige melding van wijziging in deze is Intro Vloerencentrum gerechtigd alle
hierdoor ontstane kosten zoals winstderving, verloren gegane arbeidsuren en kilometervergoeding, alle
naar ratio, welke in de schriftelijke overeenkomst staan, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
4. Ervoor zorg te dragen dat bij uitvoering van werkzaamheden in binnenruimten, deze glas- en waterdicht
zijn, alsmede tochtvrij. be. Water, elektriciteit 220 en/of 380 volt, voldoende verlichting en verwarming
gratis ter beschikking te stellen en te houden. Eventuele bijverwarming om een minimale temperatuur van
18o Celsius te bereiken, dient door klant zelf geleverd te worden.
5.Voor het verticale transport van personeel en/of materiaal van Intro Vloerencentrum veilige steigers
en/of hijsinstallaties, zo nodig met bediening, ter plaatse van het werk gratis ter beschikking te stellen en
te houden. bg. Een container om ledige emballage in te deponeren gratis ter beschikking te stellen en te
houden.
6. Ervoor zorg te dragen dat tijdens de door Intro Vloerencentrum uit te voeren werkzaamheden de
desbetreffende ruimte(n) vrij en zonder obstakels ter beschikking worden gesteld aan Intro Vloerencentrum
en zonder dat andere bedrijven ter zelfder tijd werkzaam zullen zijn in deze ruimte(n).
7. Voor noodzakelijke hulp, ook van derden, voor zijn rekening zorg te dragen. bj.De toegangswegen tot
de bouwplaats in zodanige toestand te houden dat alle voor uitvoering van het werk van Intro Vloerencentrum
benodigde materialen en materieel te allen tijde rechtstreeks ter plaatse van het werk kunnen
worden aangevoerd per vrachtwagen. De afstand van losplaats tot plaats van uitvoering der werkzaamheden
mag maximaal 15 meter bedragen.
8. De uitvoering van de werkzaamheden ononderbroken te laten plaatsvinden en kosten van stagnaties
op het werk, opgetreden buiten schuld van Intro Vloerencentrum te vergoeden. bl.Zorg te dragen dat de
temperatuur 10 cm boven het te behandelen vloeroppervlak tenminste 18o Celsius zal bedragen en de
relatieve luchtvochtigheid onder de 70% blijft zolang Intro Vloerencentrum dit noodzakelijk acht.
4. TERMIJNEN, HOEVEELHEDEN, OPLEVERING.
Overeengekomen termijnen en leveringen van een product of het gereedkomen van enig aangenomen
reparatie- of onderhoudswerk of van enig werk voortvloeiende uit enig ander contract zullen door Intro
Vloerencentrum zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn overigens vrijblijvend. Overschrijding
van een termijn is nooit, ook niet na ingebrekestelling, een wanprestatie die recht geeft op ontbinding
van het contract of recht geeft op schadevergoeding. Gegevens in een offerte omtrent hoeveelheden
zijn slechts globale schattingen gebaseerd op opgaven van de opdrachtgever/afnemer. Indien
afgerekend moet worden op basis van verwerkte hoeveelheden gelden de eindopgaven van Intro
Vloerencentrum als bindend voor alle partijen. Bij afrekening naar oppervlakte van de vloeren, worden
kolommen, insprongen e.d. verwaarloosd wanneer deze kleiner zijn dan één vierkante meter. Voor het
overige geschieden
metingen door de partijen gezamenlijk in het werk. Indien de opdrachtgever/afnemer weigert bij de
metingen aanwezig te zijn gelden de metingen van Intro Vloerencentrum als bindend. Een werk wordt
geacht te zijn opgeleverd op het moment van het gereedkomen van de werkzaamheden. Dit punt wordt
bepaald door het aantal overeengekomen handelingen en/of leveringen volgens de schriftelijke overeenkomst.
Eventuele bonnen voor oplevering, af te geven door uitvoerders of andere gemachtigden
aanwezig op het bouwwerk, dienen direct hierop, met de vermelde hoeveelheden en/of uren, aan één
van onze mensen ter hand te worden gesteld.
5. BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD
Betaling dient in de valuta waarin de prijzen zijn uitgedrukt, contant en volledig zonder beroep op
korting en/of compensatie uit welke hoofde dan ook te geschieden op de door Intro Vloerencentrum
aangegeven dag, aan en door Intro Vloerencentrum aangewezen persoon, tenzij nadrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Bij gebreke waarvan de wederpartij een rente van 1,5 % per maand, dan wel
de wettelijke rente, naar keuze van I ntro Vloerencentrum, te bepalen over het factuurbedrag verschuldigd
is aan Intro Vloerencentrum vanaf de dertigste dan na factuurdatum tot aan die der algehele
voldoening. Zolang Intro Vloerencentrum geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de goederen
haar eigendom en heeft zij het recht deze, waar zij zich bevinden, terug te nemen.
6. WANPRESTATIE
Indien de wederpartij aan enige verplichting uit de overeenkomst niet voldoet, faillissement dan wel
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, failliet verklaard wordt of beslag op zijn goederen gelegd
wordt, wordt hij geacht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim te zijn en is Intro
Vloerencentrum gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Intro
Vloerencentrum schade, renten en kosten te vorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
welke Intro Vloerencentrum ter inning van haar verschuldigde dient te maken, komen ten laste van de
wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het Intro Vloerencentrum
Intro Vloerencentrum.nl verschuldigde. Wanneer de opdrachtgever, door welke omstandigheden dan ook
veroorzaakt, zich aan de
door hem aangegane overeenkomst met Intro Vloerencentrum onttrekt, zodat de werkzaamheden en/of
leveringen geen of geen normale doorgang kunnen vinden, zal Intro Vloerencentrum hiervoor een
winstdervingpercentage van 15% over de totale aanneemsom in rekening brengen, waarvoor de normale
betalingscondities gelden.
7. KLACHTEN
1. In geval van verkoop producten kan Intro Vloerencentrum klachten omtrent gebreken
aan door haar verkochte en geleverde producten slechts aanvaarden als schriftelijk, binnen 14 dagen na
levering, wordt gereclameerd met inzending van voor onderzoek noodzakelijk materiaal. Zij heeft dan de
keus, zulks uitsluitend ter harer beoordeling, de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen
of een geldelijke tegemoetkoming te verstrekken, welke laatste nimmer meer zal bedragen dan de
factuurwaarde van de goederen welke het gebrek vertonen.
2.In geval van aanneming van het werk, reparatie of onderhoud of enige andere overeenkomst. Alleen als
Intro Vloerencentrum in de gelegenheid is gesteld om kennis te nemen van de gehele technische
samenhang en constructie, aanvaardt Intro Vloerencentrum aansprakelijkheid voor de door haar uit te
voeren werkzaamheden. Enige aansprakelijkheid van Intro Vloerencentrum gaat nooit verder dan dat zij
gehouden is tot vervanging van het betreffende product, echter zal het totaalbedrag van deze vervanging,
inclusief de bijkomende kosten, zoals bv. sloopwerkzaamheden, het totaalbedrag waarvoor de
werkzaamheden destijds zijn uitgevoerd nimmer overschrijden.
3. In geval van geleverde werkzaamheden al of niet inclusief materiaal. Reclames worden door Intro
Vloerencentrum als niet ontvankelijk verklaard wanneer: ca. Vloeren onjuist zijn behandeld, d.w.z.
bijvoorbeeld het reinigen met agressieve middelen, te zwaar belasten en/of veelvuldig bewerken met
scherpe voorwerpen zoals bijvoorbeeld belopen met naaldhakken.
4. De oorzaken van klachten te wijten zijn aan de onderliggende constructie of dekvloer door welke
reden dan ook. Intro Vloerencentrum is niet aansprakelijk voor scheuren die veroorzaakt worden door de
directe en/of indirecte werking van onderliggende vloeren en/of de werking van de omliggende wandconstructies.
5. Vloeren te snel in gebruik genomen zijn zonder een voldoende lange termijn in achtgenomen te
hebben voor een toereikende doorharding. cd. Geringe kleurverschillen in de aangebrachte oppervlakken
voorkomen, oneffenheden zich vertonen welke het gevolg zijn van in de ondergrond aanwezige afwijkingen,
daar de vloer mee gesmeerd wordt met de ondervloer. Of welke het gevolg zijn van het handmatig
aanbrengen van het materiaal.
6. Voor verkleuring van de als bindmiddel gebruikte kunstharsen kan geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard worden door Intro Vloerencentrum. cf.Voor het leggen op vloerverwarming (ook in gefreesde
vloerverwarming) wordt geen garantie afgegeven.
8. OVERMACHT, GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN.
Het aanbrengen en/of de reparatie of het onderhoud of enige andere werkzaamheid uit te stellen, totdat
de overmacht zal zijn opgehouden, telkens zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder
overmacht wordt onder meer verstaan: stagnatie in de aanvoer van grond- of hulpstoffen, staking en/of
uitsluiting en/of stagnatie in eigen bedrijf of in dat van ingeschakelde derden met inbegrip van vervoerders-
of producenten, faillissement, surseance van betaling of buitengerechtelijke schuldenregeling van
de afnemer/opdrachtgever; kortom in het algemeen die omstandigheden, welke invloed hebben op de
uitvoering der overeenkomst en niet anders dan met buitengewone kosten door Intro Vloerencentrum
kunnen worden opgeheven.
9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE ENZ.
Intro Vloerencentrum is nimmer voor directe of indirecte schade aansprakelijk, welke is ontstaan door
toedoen van haar werknemers, door toedoen van door haar geleverde of aangebrachte goederen en
Intro Vloerencentrum.nl 
materialen of door welke andere haar toe te rekenen oorzaak dan ook, tenzij hiervoor anders is bepaald
en dan nog alleen tot de daar genoemde maxima. Letselschade, bedrijfsschade en/of schade wegens
winstderving zijn met name volledig uitgesloten. De afnemer/opdrachtgever vrijwaart Intro Vloerencentrum
tegen verdergaande schadeaanspraken van derden.
10. ONDERAANNEMERS.
Intro Vloerencentrum heeft volledige vrijheid om aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
door derden (onderaannemers) te doen verrichten. Zulks brengt geen wijziging in de wederzijdse
rechten en verplichtingen van Intro Vloerencentrum en de afnemer jegens elkander zoals neergelegd in
deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging met dien verstande dat Intro Vloerencentrum het
recht heeft stringentere voorwaarden door haar onderaannemers aan haar opgelegd (bv. ten aanzien van
betalingstermijn, rente, klachten etc.) onverkort ten aanzien van haar afnemers te doen gelden, mits zij
deze verscherpingen terstond schriftelijk aan de afnemer doorgeeft.
11. INHUUR EN INKOOP VAN MATERIAAL EN MATERIEEL.
Alle materiaal en materieel door Intro Vloerencentrum gekocht of op termijn ingehuurd, dienen te
voldoen aan de normaal voor deze artikelen te stellen eisen, al dan niet vastgelegd in een kenmerk- of
normenblad. Bij schade, voortvloeiende uit ondeugdelijk materiaal of materieel, geleverd of verhuurd,
zullen de kosten hiervan onverminderd worden berekend aan de leverancier of verhuurder.
12. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering
hiervan, zullen naar keuze van Intro Vloerencentrum beslecht worden, hetzij door de gewone rechterlijke
macht, hetzij bij wege van bindend advies door de Raad van Arbitrage voor het bouwbedrijf gevestigd te
Amsterdam. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks, via een aangetekend
schrijven, aan de andere partij meedeelt. Hierdoor wordt de bevoegdheid van Intro Vloerencentrum niet
uitgesloten zich voor spoedeisende aangelegenheden ex art. 289 wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering
te wenden tot de President van de Rechtbank rechtsprekende in kort geding en om over te gaan tot
het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en middelen om die in stand te houden. Maakt
Intro Vloerencentrum van deze bevoegdheid gebruik, dan verklaart de opdrachtgever door ondertekening
van deze overeenkomst zich ermee akkoord, dat de President van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht
c.q. de Arrondissementsrechtbank te Maastricht als de relatief bevoegde rechterlijk instanties zullen
optreden. Op alle overeenkomsten met Intro Vloerencentrum is steeds Nederlands recht van toepassing.
13. DOMICILIE
Voor alle geschillen met betrekking tot de uitleg en de naleving van de onderhavige overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden kiezen partijen domicilie te Maastricht.
14. SPECIALE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERGRONDEN
1. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen te zijn verouderd alvorens hierop een
kunststofvloer van welke aard dan ook kan worden aangebracht.
2. De overeengekomen laagdikten welke genoemd worden in de opdrachtbevestiging zijn gemiddelden
welke gebaseerd zijn op het soortelijk gewicht van het te verwerken materiaal. Eventueel meerverbruik
per vierkante meter zal tegen de hiervoor geldende prijs per kg. worden doorberekend aan de opdrachtgever.
3. Wanneer nadrukkelijk is overeengekomen dat door Intro Vloerencentrum vloeren op afschot worden
vervaardigd, in welke materiaal dan ook, dan zal ten aanzien van de diverse op afschot liggende vlakken
de NEN norm 2741 tabel 3 gelden voor wat betreft de vlakheid van deze vloervelden.
4. Klachten voortvloeiend uit waterdruk af waterdampspanning vanuit de ondergrond worden door Intro
Vloerencentrum niet geaccepteerd, daar controle op deze situatie niet mogelijk is.

Intro Vloerencentrum.nl

e x c l u s i e f v l o e r d e s i g n
I N T R O V l o e r e n c e n t r u m
W i e b a c h s t r a a t 1 0 | 6 4 6 6 N G K e r k r a d e
Te l : + 3 1 ( 0 ) 4 5 – 5 4 2 5 5 2 1 | F a x : + 3 1 ( 0 ) 4 5 – 7 8 5 1 5 3 8
w w w. i n t r o v l o e r e n c e n t r u m . n l | i n f o @ i n t r o v l o e r e n c e n t r u m . n l l

Diverse grote showrooms in Europa 

Volg ons:

Bel Intro Vloerencentrum 089 – 245210

© 2018 Intro Vloerencentrum – Powered by Caruda ICT